• Főoldal
  • 2018. október 19. péntek, Nándor névnapja van.

Általános Szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

Médiaajánlat letöltése pdf formátumban: Verlag Dashöfer médiaajánlata (pdf)

A Verlag Dashöfer Szakkiadó Kft. (cím: 1062. Budapest, Andrássy u. 126.; adószám: 13588218-2-42; cégjegyzékszám: 01-09-863061; számlavezető bank: HVB Bank Hungary Rt., számlaszám: 10918001-00000411-15750015) a gondozásában megjelenő online kiadványokban megjelentetni kívánt hirdetések közzétételét az alábbi Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban Feltételek) mellett vállalja.

I. Általános szabályok

1. A Reklámközzétevő gondozásában illetve kiadásában megjelenő kiadványokban (a továbbiakban: a "Verlag Dashöfer") hirdetés közzétételére a Reklámközzétevő és a hirdetést megjelentetni kívánó személy (továbbiakban: Megrendelő: azaz Reklámozó és/vagy Reklámszolgáltató) között "hirdetési szerződés" alapján kerülhet sor.

2. Jelen Feltételek szerint hirdetési szerződésnek minősül minden olyan írásban (levél, fax, e-mail - amennyiben ezeket a Reklámközzétevő arra jogosult képviselője azonosítható módon visszaigazolta) megkötött megállapodás, amelynek alapján a Reklámközzétevő hirdetés közzétételére, a Megrendelő pedig hirdetési díj megfizetésére köteles. A hirdetési szerződés egyedi szerződéssel vagy keret-megállapodással jön létre.

3. Felek a hirdetési szerződésben szabályozzák a konkrét hirdetések közzétételének, a hirdetési díj megfizetésének, valamint a Reklámközzétevő által nyújtott konkrét engedmények feltételeit.

4. Jelen Feltételek valamennyi online hirdetési szerződésre irányadóak, feltéve, hogy a Felek megállapodása ettől eltérően nem rendelkezik. Ilyen eltérés esetén a hirdetési keretszerződésben írásban rögzítettek értelemszerűen irányadóak. Vita és értelmezési probléma esetén mindenkor a (továbbiakban összefoglalóként nevezett) Magyar Reklámetikai Kódexben foglaltakat kell alkalmazni. A Feltételekre a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. tv. ("Reklámtv.") rendelkezései az irányadóak.

II. A hirdetési szerződés létrejötte, a hirdetés megrendelése és elfogadása

1. A konkrét hirdetések megrendelése írásban a Reklámközzétevőnél e célra rendszeresített formanyomtatvány ("megrendelőlap") kitöltésével, illetőleg a Feltételek 2. pontja szerinti írásos módon történhet.

2. A megrendelés tartalmazza: a kívánt megjelenési időszakot, a hirdetés témáját, a megjelenés időtartamát és méreteit, a megjelenés helyét, a megjelenítések számát, a linket, a Megrendelő szükséges adatait, valamint Reklámszolgáltató általi megrendelés esetén a képviselt cég megnevezését.

3. A Reklámközzétevő jogosult a megrendelését követően a megjelentetni kívánt hirdetés szövegét és tartalmát - jelen Feltételek szerint - ellenőrizni. Reklámközzétevő jogosult a Megrendelőtől megkövetelni mindazon szükséges bizonylatokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a vonatkozó jogi szabályok alapján a hirdetés megjelenhessen.

4. Reklámközzétevő a megrendelést akkor fogadja el, ha az arra jogosult képviselője a megrendelést írásban visszaigazolja. Ha a hirdetés nem felel meg a Feltételeknek, akkor Reklámközzétevő azt visszautasíthatja.

5. Amennyiben a hirdetés tartalma, formája, minősége, leadásának ideje nem felel meg a Reklámközzétevő által támasztott követelményeknek vagy üzleti elképzeléseinek, kiadványa általános hangvételének, akkor a Reklámközzétevő jogosult a megrendelést visszautasítani, amiről a Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíti.

III. A hirdetés tartalma és formája

1. A Megrendelő a hirdetés szövegét az MTA Helyesírási Bizottsága által kidolgozott, közzétett és mindenkor hatályos magyar (külön igény esetén idegen-) nyelv és helyesírás szabályainak megfelelően köteles meghatározni. A Reklámközzétevő a hirdetés szövegén jogosult elvégezni a nyelvhelyességi szabályok szerint szükséges és egyéb javításokat, de erről Megrendelőt legalább telefonon értesíti és e javítások elvégzésére - a hiba mibenlétének közlésével együtt - a Megrendelőnek módot ad.

Ha a Megrendelő a javításokkal nem ért egyet, és a kifogását kellő időben írásban jelzi, Reklámközzétevő jogosult a megrendelést visszautasítani.

2. Ha a hirdetés szövegében tartalmi, érdemi változtatásra is szükség van, úgy a Reklámközzétevő a hirdetést - az általa javasolt módosításokkal - jóváhagyás végett visszaküldi a Megrendelőnek. A Megrendelő által írásban jóváhagyott, módosított hirdetés visszaérkezését követően a Reklámközzétevő írásban tájékoztatja a Megrendelőt a lehetséges legközelebbi megjelenés időpontjáról, ha az eredeti megrendelésben szereplő megjelenési időpont a változtatás miatt nem tartható.

3. Hírlevél és honlap szponzoráció esetében a Reklámközzétevő fenntartja a jogot arra, hogy a Megrendelő által elkészített design-tervezetet részben vagy egészében elutasítsa, és a megrendelés teljesítésétől elálljon.

IV. Hirdetési korlátozások és tilalmak

1. A Megrendelő nem kérheti olyan hirdetés megjelentetését, amelynek közlése magyar jogszabályi tiltásba vagy a Magyar Reklámetikai Kódexének előírásaiba ütközik, illetőleg alkotmányos elveket sért vagy közerkölcsi szempontból kifogásolható.

2. A Reklámközzétevő a megjelentetni kívánt hirdetés előfeltételeit a jogszabályban előírt reklámtilalmak és reklámkorlátozások szempontjából ellenőrizheti. A Reklámközzétevő megítélése szerint aggályos tartalmú hirdetések közzétételét megtagadhatja, mert nem képes vizsgálni, hogy a megjelentetni szánt hirdetés sérti-e harmadik személy bármely jogát vagy jogos érdekét.

3. A hirdetési szöveg, illetőleg kép tartalmáért, azok technikai kialakításáért elsődlegesen a Reklámozó és/vagy Reklámszolgáltató tartozik felelősséggel. Harmadik személy által ezzel kapcsolatban támasztott akár közvetett, akár közvetlen kárigényeket a Reklámozó és/vagy Reklámszolgáltató köteles megtéríteni.

4. Megrendelő által megrendelt hirdetésre és annak tartalmára a Reklámtv. rendelkezései irányadóak. Ennek megfelelően a Reklámozó és/vagy Reklámszolgáltató köteles figyelemmel lenni a Reklámtv. előírásaira, az általános és különös reklámtilalmakra köteles valamennyi szükséges nyilatkozatot megadni, amelyek a reklám közzétételéhez kellenek, illetve a Reklámközzétevő írásbeli kérésére ilyet szükség esetén bemutatni vagy beszerezni.

V. Hirdetés-leadási határidő

1. Az Verlag Dashöfer honlapjain megjelentetni kívánt hirdetést a tervezett megjelenés előtt 2 (kettő) munkanappal korábban kell leadni, a pontos időpontot a visszaigazolás tartalmazza.

2. A Reklámközzétevőt nem terheli felelősség, ha a hirdetés késedelmes leadásából eredően az előzetes megállapodás szerinti megjelentetés nem teljesíthető. Amennyiben az előbbiekben említettek alapján az adott hirdetés leadása az egyedi, vagy a keretszerződésben meghatározott hirdetési akció (továbbiakban hirdetési akció) ütemtervében okoz késedelmet, ennek teljes felelősségét a Megrendelő viseli (ideértve azt az esetet is, amikor a hirdetési akció részlegesen valósítható csak meg), a Reklámközzétevő ebben az esetben is teljes akcióra megállapított díjra jogosult. Reklámközzétevő törekszik a Megrendelő ilyen késedelme esetén is a hirdetési akció ütemtervében meghatározott megjelentetések teljesítésére.

3. Amennyiben a Verlag Dashöfer felületein meghatározott napon és helyen megjelentetni szándékozott és a Reklámközzétevő által elfogadott hirdetést a Reklámozó és/vagy Reklámszolgáltató a megjelenés előtt legkésőbb
- egy munkanappal lemondja, úgy kötbér címén a hirdetési díj 100%-át (száz százalékát),
- a megjelenés előtt 2 (kettő) munkanappal történő lemondás esetén 50%-át (ötven százalékát),
- 3 (három) munkanappal történő lemondás esetén pedig 25 %-át (huszonöt százalékát) köteles megfizetni.

VI. Minőségi követelmények

1. A Reklámközzétevő csak elektronikus formában, lehetőleg email-en elküldött hirdetéseket fogad el. A hirdetés mérete nem lehet nagyobb a Verlag Dashöfer médiaajánlatában meghatározott méretnél (kbyte-ban).

2. Ha a Reklámozó és/vagy Reklámszolgáltató által leadott hirdetés nem felel meg a Feltételekben leírt követelményeknek, erre őt a Reklámközzétevő írásban, az ok megjelölésével figyelmezteti.

VII. A Reklámközzétevő felelősségére vonatkozó szabályok

1. A reklámért elsősorban és mindenre kiterjedően a Reklámtv. rendelkezéseinek figyelembevételével a Reklámozó és/vagy Reklámszolgáltató a felelős. A Reklámszolgáltatónak a reklám elkészítésénél úgy kell eljárnia, és a reklámot közzétevő Reklámközzétevő a közzétételnél úgy jár el, hogy a Reklámozó helytállási kötelezettségét nyilvánvalóvá, illetve lehetővé tegye.

2. A Reklámközzétevő kötelezettséget vállal arra, hogy az időben átadott és elfogadott hirdetést a megállapodás szerint megjelenteti. A reklámok elhelyezésekor a Reklámtv. elhelyezésre vonatkozó előírásainak betartása a Reklámközzétevő felelőssége. Ennek elmulasztása esetén a Reklámszolgáltatót és ügyfelét semmilyen felelősség nem terheli.

3. Ha a Reklámközzétevő által megjelentetett hirdetés a megrendeléstől eltérő, szövege egészben vagy részben olvashatatlan, az ábra, grafika (kép) nem felismerhető, vagy a hirdetés nem az előre megállapodott időpontban jelent meg, a Reklámozó és/vagy Reklámszolgáltató elsősorban a hirdetési díj arányos leszállítását követelheti, másodsorban kérheti a hirdetés ismételt, kifogástalan megjelentetését.

4. Ha a hirdetés közzététele olyan okból marad el, amelyért a Reklámközzétevő a felelős, ide nem értve a Megrendelő VII. 3. pont szerinti teljesítését, a Reklámközzétevő hirdetési díjra nem tarthat igényt.

5. A Reklámközzétevővel szemben bármely esetben a Reklámozó és/vagy Reklámszolgáltató által érvényesíthető kártérítési igény összege a hirdetési díjra korlátozódik. Vis majorért a Reklámközzétevőt semmiféle felelősség nem terheli (Vis majornak minősül különösen: sztrájk, elemi csapás, egyéb ellenállhatatlan erő).

6. Mind a Reklámközzétevő, mind a Reklámozó és/vagy Reklámszolgáltató aláveti magát az Önszabályozó Reklám Testület Alapszabályában meghatározott Önszabályozó Reklám Testület Etikai Ad hoc Bizottsága Eljárási Szabályzatának minden olyan etikai és jogvita tekintetében, amely jelen Feltételek alapján kerül megindításra.

VIII. A hirdetési díj

1. A Reklámközzétevő a megrendelt hirdetést a mindenkor hatályos, hirdetési díj ellenében teszi közzé. A Tarifatáblázatban kerül rögzítésre az irányadó alapár, engedmények és felárak mértéke. (Továbbiakban, együtt: "hirdetési díjak")

2. A hirdetési díjak tartalmazzák a hirdetés közzétételével felmerülő szokásos technikai költségeket, nem tartalmazzák azonban a hirdetések elkészítését és átadási költségeit, valamint a Reklámozó és/vagy Reklámszolgáltató által kért jelentősebb változtatások elvégzésének költségeit. Ez utóbbi költségek a hirdetési díjon felül a Reklámozót és/vagy Reklámszolgáltatót terhelik.

3. A Reklámközzétevő fenntartja magának a jogot, hogy promóciós akciók esetén a hirdetési díjat a Tarifatáblázattól eltérően állapítsa meg.

4. A Reklámközzétevő jogosult a Tarifatáblázatban szereplő hirdetési díjakat megváltoztatni, azonban a változás tényét annak hatálybalépését megelőzően 30 (harminc) nappal köteles írásban (levélben, faxon vagy e-mailen) közölni a Reklámszolgáltatókkal és vagy keret-megállapodással szerződött Reklámozókkal. Az árváltozás a Megrendelő által a közlés kézhezvételét megelőzően feladott megrendelésekre nem vonatkozik.

5. A Reklámközzétevő különbséget tesz a Reklámszolgáltató és a Reklámozó között az engedmények érvényesítésében. Ügynökségi kedvezmény csak a Reklámszolgáltatónak, a mennyiségi kedvezmény mind a Reklámozónak, mind a Reklámszolgáltatónak adható.

6. A Reklámközzétevő a Reklámszolgáltató és/vagy Reklámozó által valamely naptári évben elért, kumulált forgalom után utólag - a befolyt, listaáron számolt és visszaigazolt árbevétel után - veszi figyelembe az engedmény mértékét, mely összeget utólag jóváír, vagy Megrendelőnek visszautal. Amennyiben azonban a Reklámszolgáltató és/vagy Reklámozó Reklámközzétevővel keret-megállapodást köt, a mennyiségi kedvezmény számlázása a vállalt forgalomnak megfelelően történik, amíg azt a teljesített mennyiség túl nem lépi. Ez esetben a további kedvezmények megállapítása utólag történik (a kedvezmény visszamenőlegesen, a teljes forgalom után jár). Ha a keret-megállapodás alapján vállalt mértéket a teljesített forgalom nem éri el, a Reklámszolgáltató és/vagy Reklámozó köteles a Reklámközzétevő e tárgyban kiállított számlájának kézhezvételét követő 15 (tizenöt) napon belül a megelőlegezett engedmény és a tényleges teljesítés után járó kedvezmény közötti különbözet 20 %-kal (húsz százalékkal) növelt összegét megfizetni.

7. A Reklámszolgáltató és a Reklámozó forgalma mindig a Tarifatáblázatban rögzített alapár ÁFA nélküli összege. Ez az összeg a mennyiségi kedvezmény számításának vetítési alapja is.

8. A díj megállapítása a Reklámközzétevő reklámszerverének adata alapján történik. Amennyiben a hirdetések kiszolgálásában a Reklámközzétevő által üzemeltetett reklámszerver kívül, a Reklámozó vagy egy harmadik fél (a továbbiakban idegen szerver) is részt vesz, és az idegen szerver adatai, valamint a Reklámközzétevő szerverének adatai közötti eltérés:
a. az 5%-ot (öt százalékot) nem haladja meg, a Reklámközzétevő elfogadja az idegen szerver adatait,
b. a 10%-ot (tíz százalékot) nem haladja meg, a Reklámközzétevő egyeztetési és/vagy ellenőrzési eljárást kezdeményezhet, mely során állapítja meg a díjat, ezen eljárás elmaradása esetén elfogadja a két adat összegének felét,
c. a 10%-ot (tíz százalékot) meghaladja, a Reklámközzétevő a saját üzemeltetésében lévő szerver adatai szerint állapítja meg a díjat.

IX. A számlázás rendje

1. A hirdetési díjat a Reklámközzétevő által kiállított számla ellenében kell megfizetni.

2. A Reklámközzétevő a teljesítés után 15 (tizenöt) banki napos átutalással fizetendő számlát állít ki. Amennyiben a teljesítés a tárgyhót követő időszakra is áthúzódik, a Reklámközzétevő jogosult a tárgyhóra arányosan esedékes és teljesített teljesítésről számlát kiállítani.

3. Ha a Reklámozó és/vagy Reklámszolgáltató a részére kiküldött számla összegét részben kifogásolja, a nem kifogásolt összeget köteles határidőre kiegyenlíteni. Megrendelő a számviteli előírások szerint, de legkésőbb a fizetési határidőn belül köteles a kifogásait előterjeszteni.

4. A hirdetési díj késedelmes kiegyenlítése esetén - ettől eltérő megállapodás hiányában - a Reklámközzétevő 12%-os (tizenkét százalékos) késedelmi kamatot számít fel, valamint a behajtással felmerülő költségeket is az ügyfélre hárítja. A Reklámtv. szerinti reklamáció a késedelmi kamat-számítások kezdetét nem függeszti fel.

5. Amennyiben a Reklámozó és/vagy Reklámszolgáltató a hirdetési díjat alapos indok nélkül határidőre nem fizeti meg, a Reklámközzétevő jogosult a Reklámozó és/vagy Reklámszolgáltató további hirdetéseinek közzétételét felfüggeszteni - előzetes írásbeli értesítés után, melyben a fizetési kötelezettség teljesítésére további 8 (nyolc) napos határidőt biztosít -, illetőleg jogosult újabb megrendelés elfogadását megtagadni. Az ebből eredő kárért a Reklámközzétevőt felelősség nem terheli.

6. Jelen Feltételekben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv., valamint a Reklámtv. vonatkozó rendelkezései értelemszerűen irányadóak.

Budapest, 2006. július

Verlag Dashöfer Szakkiadó Kft.
A legnagyobb online B2B célcsoportok Magyarországon

Médiaajánlat letöltése pdf formátumban: Verlag Dashöfer médiaajánlata (pdf)© Copyright 1994-2018. Verlag Dashöfer Szakkiadó Kft. Minden jog fenntartva!